Nyhetsbrev November

Sørenga 5 har nå fått juletre, granbar i stedet for blomster i kassene og mange har montert vinterlys. Styret har fått på plass de viktigste serviceavtalene for fellesanleggene og USBL´s botjeneste er gradvis innarbeidet i forebyggende vedlikehold. De fleste har fått med at vekterstreiken ble utvides sist uke og det betyr at Securitas ikke dekker bomiljøvakthold her hos oss når det er streik.

Det tekniske anlegget er nå i ferd med å kobles opp mot USBL’s sentral slik at vaktmesterne får informasjon på sin I-pad/smart-telefon dersom det er en alarm fra anlegget. Alle serviceavtaler og arbeidsordre er lagt inn i FDV-systemet som vi abonnerer på. Styret vil fra og med 1.12.20 få en månedsoversikt over avvik og eventuelle etterslep.

Styret har også valgt å ta i bruk USBL’s system for lovpålagt kontroll av helse, miljø og sikkerhet. Det er gjort en grundig tilstandsrapport for hele bygget med oppfølging av noen konkrete tiltak som blant annet årlig sjekk av sprinklersentralen, behov for noen flere brannslukkingsaparater og en systemtest av brannvarslingssystemet.

Garantisakene som sameiet har varslet til Sørenga Utvikling KS (med svar fra Akershus Eiendomsdrift – SU/AE), må behandles todelt.

I)          Styret vil håndtere oppfølgingen av alle sakene i fellesområdene.

II)         Formelt må hver enkelt seksjonseier følge opp sine respektive garantisaker. Det betyr at alle seksjonseiere anbefales å be SU/AE om saklig begrunnelse der garantisaken kun er kommentert med «avvises» i svaret man fikk fra SU/AE.

Da det var noen konkrete garantisaker som gjelder flere/mange av enhetene så vil styret og rådgiverne fra Weltz Prosjektledelse, ta opp status for disse sakene i et møte med Sørenga Utvikling og Akershus Eiendomsdrift nå i desember. Videre aksjoner kommer vi tilbake med når vi har hatt møte.

Styret har vedtatt 2021-budsjettet for sameiet i Sørenga 5 og det betyr at felleskostnadene vil øke med 5% fra og med 1.1.2021. Dette skyldes generell prisoppgang på fellestjenestene. Da sameiet ble etablert i 2015 lå felleskostnadene i sameie 5, på grunn av at vi er færre enheter å fordele på, godt over snittet her ute på Sørenga. Justeringen i 2017 reduserte felleskostnadene med ca 25% og har ikke blitt endret før nå. Selv etter oppjusteringen ligger våre felleskostnader fortsatt under gjennomsnittet ute på Sørenga. Det kommer også melding om dette fra USBL.

Styret har noen viktige saker, inkludert oppgraderingen av atriet, som vi ønsker tatt opp til gjennomgang og vedtak i et ekstraordinært årsmøte tidlig i januar 2021. Covid-19 restriksjonene er foreløpig slik at vi legger opp til et digitalt årsmøte over en periode på ca en uke. Utsendelse av saksframlegg og formell innkalling vil bli håndtert av USBL.

Oppdatering fra arbeidsgruppa for Sørengautstikkeren.

Som nevnt tidligere etablerte styrelederne på Sørenga i sommer en arbeidsgruppe på tvers av sameiene. Denne gruppa fikk etter hvert en god dialog med både politiet og bymiljøetaten (BYM). Videre etablerte man en kontakt med Hav Eiendom i forbindelse med deres utbygging på Grønlia. Vi har hatt to gode orienteringsmøter med Hav Eiendoms ledelse. Vi har også forsøkt å få til en dialog med Carucel Eiendom som forvalter næringsdelen for de nordamerikanske eierne, Madison International Realty. Sist, men ikke minst har vi etablert et interimsstyre som forbereder oss på å overta driften av fellesområdet ute på Sørengautstikkeren som ikke er en del av hvert enkelt sameie. Dette er pr. i dag eid og drevet av Sørenga Utvikling KS.

Det er viktig at vi får til en god dialog med vårt lokale politiske nivå, Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo, med underutvalg, som Byutviklingskomiteen. For det første avgjør de  en rekke saker. Og medlemmene der har dessuten gode forbindelser med medlemmene i Oslo Bystyre. Derfor jobberarbeidsgruppa nå for å få et møte med Bydelsutviklings-komiteen for å legge fram våre synspunkter på disse sakene:

I forbindelse med det store antallet besøkende på Sørenga i sommer – noe som er kjempeflott og hyggelig – er det akutt behov for bedre sanitæranlegg. BYM har så langt ikke greid å komme fram til avtale med Carucel om å bygge dette inn i byggetrinn 5, og de vil derfor bygge et serviceanlegg inne i midtområdet – noe både Plan- og bygningsetaten (PBE) og vi beboerne er meget skeptiske til. Videre pågår det en dialog mellom PBE og Skanska om et midlertidig masse-behandlingsanlegg ute på Grønlia. I forbindelse planene om utbygging på Grønli-kaia er vi blitt kjent med at det kan bli økt trafikk med containerskip inn til Sjursøya og Kongshavn, og at man på vestsiden av Oslo ønsker å få flyttet fergeterminalene til Kongshavn. Skipene er så store at vi frykter de kun kan gå mellom Hovedøya og Sørengautstikkeren.

Vi er naturlig nok skeptiske til at fergetrafikken skal gå her og ønsker å påvirke beslutningsprosessen nå så tidlig som mulig.

Vi er videre kjent med at bygging av den nye skolen her ute er planlagt igangsatt, men at det for tiden gjøres ekstra luftkvalitetsmålinger for å avklare de høye verdiene som er blitt identifisert. Vi oppfatter at det også vil bli en gjennomgang av reguleringsplanene for området og dette vil også dekke trafikkmønster med kollektivtransport og planene for godstrafikken ved Oslo Havn og Sjursøya med området utenfor.