HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

Sameie 5 på Sørenga ønsker å skape et trivelig og trygt bomiljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og uteområder. Det finnes en del lovverk vi som boligselskap må følge. Blant annet lov om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr.

Lovverket stiller krav både til boligselskapet ved styret og til den enkelte beboer. Styret har valgt å bruke USBLs system «Bevar HMS» og det gis en orientering om HMS-status i styrets rapport til årsmøtet. Det er også styrets oppgave å orientere sameierne om deres individuelle ansvar og styret sender derfor ut en årlig påminning om dette.



Beboers ansvar

 • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget
 • Montere og bruke elektrisk utstyr i henhold til bruksanvisninger
 • Kontrollere at brannverntiltak i leiligheten er i orden og eventuelt melde i fra til boligselskapet ved mangler
 • Sikre forsvarlig utført arbeid ved reparasjoner og andre endringer i leiligheten
 • Melde i fra til styret ved feil eller mangler som kan gå utover naboer eller som skal følges opp av boligselskapet
 • Den enkelte beboer har selv ansvar for å forsikre sine egne eiendeler (innboforsikring)
 • For å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. er beboerne pliktige til å føre tilsyn i egen leilighet. Derfor har boligselskapet som en del av sin internkontroll utarbeidet et informasjonsskriv med en sjekkliste. Se eget skjema her.
 • Husk å gjøre deg kjent med branninstruks som er slått opp i alle oppganger. Her står viktig informasjon om hvorledes en bør gå frem dersom en oppdager en brann. Møtepunktet i tilfelle evakuering er ved innkjøringen til garasjeanlegget her ute. (Garasje Syd).

Boligselskapets ansvar (styret)

 • Etablere og utøve nødvendig internkontroll (egenkontroll).
 • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av fellesarealer og fellesområder
 • Følge opp feil og mangler som rapporteres inn
 • Informere beboerne om deres plikter innen HMS-arbeidet


Et trygt og godt miljø er et felles ansvar!