Nyhetsbrev fra styret februar 2023

Ny avtale med Telenor om internett og TV

Telenor har informert styret om at vi vil bli flyttet over på den nye avtalen i uke 11. Den opprinnelige planen var å få sameiet flyttet over den 24.2, men dette har tatt lengre tid pga tekniske årsaker internt i Telenor. Alle vil bli varslet med SMS når overflyttingen skjer. Som tidligere kommunisert er det viktig at alle har hentet og montert det nye utstyret fra Telenor slik at alt vil fungere med den nye fleks avtalen. Styret vil sende ut en ny melding dersom vi får ny informasjon fra Telenor i mellomtiden.

Styret minner om at tekniske spørsmål om selve utstyret og evt feil må rettes til Telenors Kundeservice.

Pågående arbeide i næringslokalene.

Carucel Eiendom har levert søknad til Plan og Bygg om innvendig endring i næringslokalene i 0. etasje.
Se sak hos Oslo Kommune PBE.

Som man kan lese i saken har Carucel søkt om tillatelse for innredning av næringslokalene for å kunne leie ut til drift av bar, restaurant og cafe. Styret/sameiet var ikke varslet eller informert om planene til Carucel på forhånd, og reagerte på søknaden ved å sende, ved hjelp av USBL sin advokat, merknader til søknaden med krav om nabovarsel. Nå har styreleder og andre i styret/sameiet hatt en dialog med Carucel og ønsker en videre dialog og samarbeid for å sikre at det blir en best mulig løsning for sameierne. Etter å ha diskutert gjennom saken ble styret enig om å trekke vårt krav om nabovarsling. Vårt krav om nabovarsling er for øvrig også avvist av PBE. Vi er fortsatt bekymret for lydproblematikken og hvordan bevertningssteder i 0. etasje vil påvirke de øvrige sameierne. Vi ønsker at Carucel skal utføre en tredjepartsvurdering av støyforebygging i næringslokalene. Vi legger til grunn at det vil komme nye søknader om bruksendring i lokalene samt søknad om uteservering der vi vil ha mulighet til å kommentere og gi innspill. 

Ferdigstilling av pumpekum for servicebygg og næringslokale

Carucel har nå startet arbeide med å installere ny pumpekum for servicebygget og næringslokalene. I henhold til avtalen mellom Carucel og sameiet er arbeidene planlagt ferdigstilt siste uke i mars – som sammenfaller med BYM sin plan for ferdigstilling av servicebygget med publikumstoaletter. Da har vi forhåpentligvis et forbedret opplegg for toaletter før vår- og sommersesongen setter inn på sjøbadet.

Samarbeid om innkjøp av fellesfunksjoner for sameiene på Sørenga

Vi ønsker med dette å informere om at alle sameiene på Sørenga har inngått samarbeid om å gjennomgå avtaler, utarbeide beskrivelser og innhente pristilbud på ulike fellesfunksjoner som er sammenfallende på tvers av de ulike sameiene, herunder serviceavtaler på tekniske drift og andre bygningstekniske- og organisatoriske forhold. Bakgrunnen for ovennevnte er at sameiene vurderer dette som fornuftig, da vi i fellesskap har tro på at vi vil oppnå bedre kommersielle betingelser for avtaler som skal inngås, samt også vil bli vurdert som en større kunde med tilhørende servicegrad enn hver for oss isolert sett. Oppdraget gjennomføres i regi av Sørenga driftssameie, der USBL Boservice er engasjert i arbeidet gjennom å bistå i gjennomgang av aktuelle gjeldende avtaler, utarbeidelse av beskrivelser, innhenting av pristilbud og kontrahering.

Foruten USBL Boservice, så er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av;

Vi har alle en felles intensjon om at best mulige kommersielle betingelser skal oppnås gjennom denne prosessen, og arbeidsgruppen skal følge opp og sørge for jevn og effektiv fremdrift, kontroll og kvalitetssikring av beskrivelser og pristilbud, samt gi god bistand til USBL og aktuelle aktører, slik at fordeler kan oppnås i henhold til intensjonen.

Vi håper vi med dette har gitt nyttig og god informasjon, men eventuelle innspill og spørsmål kan rettes til en av arbeidsgruppens representanter eller på e-post til Sørenga driftssameie; sorengadriftssameie@mittusbl.no

Sørenga 28.02.2023

Styret