Nyhetsbrev februar 2021

I løpet av januar og inn i februar har styret gjennomgått forprosjektet til en oppgradering av atriet og har
nå fått inn priser fra landskapsentreprenører. For å kunne gjennomføre arbeidet nå i vår, legger vi opp
til et ekstraordinært årsmøte tirsdag 9. mars. 2021 kl. 18:00. Det er klargjort for at styret kan bestille
oppgraderingen hvis ekstraordinært årsmøte gir nødvendig mandat. Vår forretningsfører har oppdatert
dataverktøyet for årsmøter i USBL-portalen, slik at det er mulig å legge inn spørsmål og kommentarer
før selve avstemmingen. Det legges derfor opp til å bruke USBL via Min side på www.usbl.no. En formell
innkalling til det ekstraordinære årsmøtet med vedlegg vil sendes ut senest 8 dager før møtetidspunktet.
Videre planlegger styret å gjennomføre ordinært årsmøte i Sørenga 5 sameie torsdag 29. april 2021
kl. 18.00. Grunnet Covid-19 restriksjoner og usikkerheter rundt lovmessighet for digitalt årsmøte så blir
det også forberedt for digitalt møte via Min side på www.usbl.no. Alternativt om vi finner et lokale som
er stort nok for fysisk møte.
Frist for innmelding av saker til det ordinære årsmøtet er satt til 23. mars 2021. For enkel håndtering av

saker kan disse registreres direkte på Min side av hver enkelt forslagsstiller. Det er også mulig å melde inn saker direkte til styret på e-post styret@sorenga.com. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker om er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet. For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber vi om at disse rådene følges:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte.

Valgkomiteen har startet sitt arbeide. I år er det Cecilia Hertzberg og Helge Ranheim som er i
valgkomiteen. To styremedlemmer står på valg. Aktuelle kandidater skal nomineres i forkant av møtet
og valgkomiteen oppfordrer derfor alle som kunne tenke seg å delta i styrearbeidet til å melde interesse
til valgkomiteen. Helge og Cecilia holder faste møter fram til fristen for å legge fram sin innstilling for
årsmøtet. Komiteen planlegger ha samtaler med sittende styre for å få en tilbakemelding på hvordan
styrearbeidet har fungert, og ikke minst for å få innspill på hva styret eventuelt trenger av endringer. De
vil også snakke med de to som er på valg. Komiteen vil legge vekt på kjønnsbalanse og mangfold som
representerer beboerne i Sørenga 5.

Innkalling til ordinært årsmøte med vedlegg vil sendes ut 8 – 20 dager før ordinært årsmøte.

Av andre saker kan det nevnes:

  • Det fortsatt jobbes med å gjennomgå og koordinere serviceavtaler.
  • Etter møte med Sørenga Utvikling og deres forvalter Aker Eiendomsdrift, er det vurdert nødvendig å søke juridisk bistand for å avklare ansvaret for gjennomføring av garantisaker og reklamasjoner.
  • Styret har konkludert med at vi skal ta ut låsesylinderne for nøkler i ytterdørene – det er mange nøkler på avveie – og etablere såkalt skallsikring av bygget med de brikkene som er utdelt.
  • Det er gjennomført en legionella kontroll og vi er anbefalt å øke temperaturen på vannet ut fra vår del av varmeveksleren i kjelleren.
  • Sist, men ikke minst vil det iverksettes faste spylerutiner av gråvannsavløpene. Naboer på Sørenga har opplevd en del problemer på grunn av at disse avløpene er gått tett og da får de laveste leiligheten tette vasker ….Så dette er også en påminnelse om at vi utviser «fett vett».

Sørenga
23.02.21