Nyhetsbrev fra styret november 2022

Oppgradering av avløpsrøret for BT5

Som informert i nyhetsbrev av oktober skal det gjøres en oppgradering av avløpsrøret for BT5. Planleggingen av dette arbeidet er nå gjort og for å redusere konsekvensene for sameierne og næringsdrivende planlegges det å utføre dette arbeidet om natten. Selve innkoblingen av det oppgraderte avløpet vil bli gjort natt til fredag den 11. november. For å få dette til utføres det forberedende arbeid i begynnelsen av uken og vi som sameiere må også forholde oss til noen retningslinjer som er satt opp av de som skal utføre arbeidet.
Vedlagt ligger informasjon om gjennomføringen av arbeidet samt de retningslinjene som må følges.

Link til detaljert info om oppgradering av avløpsrør for BT5

Fakturering fjernvarme direkte til sameierne

Som informert i nyhetsbrev av oktober har styret bedt USBL/Ista undersøke muligheten for at hver enkelt sameier kan faktureres direkte for fjernvarmekostnadene hver måned – dvs. at sameierne ikke betaler a konto.
Styret har nå blitt enige med USBL om at de fakturerer sameierne direkte fra og med 1.1.2023. Det betyr at eierne slipper akontobeløp på månedlige felleskostnader, og i stedet får en egen faktura for varme og vann forbruk hver måned. Fordelene vil være at sameierne da får bedre kontroll med fjernvarmekostandene sine og at hver enkelt faktisk betaler virkelig forbruk og ikke som nå at enkelte betalte for lite mens andre betalte for mye. Dette skapte også store problemer i forhold til likviditeten i sameiet og kontroll av sameiets økonomi.
Administrasjonsgebyret som betales ved årlig avregning i dag er kr. 420
pr. enhet, men dette vil nå erstattes med månedlig gebyr på kr 96 pr enhet; dvs. en økning på ca. 60 kr. pr. måned – noe styret mener er rimelig tatt i betraktning fordelene som nevnt over ved månedlig direkte fakturering.

Økonomi

Gjennomgangen av budsjettet for 2023 viser at kostnadene går opp og vil øke med ca. 25%. Det forutsetter også at styret lykkes med de kostnadssparende tiltak som er igangsatt  på ca. 10%, hovedsakelig ved at sameiene på Sørenga går sammen om å kjøpe tjenester i større grupper (som vi forventer vil gi lavere priser).

Felleskostnadene er derfor planlagt økt med 25% fra 01.01.2023. Det kan komme endringer ila 2023.