Nyhetsbrev fra styret Desember 2022

Orientering om kostnadsutviklingen for sameie 5

Først og fremst er vi nå over i neste fase av kostnadsutviklingen ved at bygget er ute av garantiperioden og det påløper gradvis kostnader som følge av generell slitasje. Vi kan likevel nevne at Sameie 5, som er et av de minste på Sørenga, har blant de laveste fellesutgiftene her ute på tross av at vi har færre enheter å fordele faste u-variable utgifter på. Det har vært en vanskelig likviditetssituasjon på grunn av fjernvarmeregnskapet – som nå blir ført ut av sameiets driftsøkonomi og tas over direkte av den enkelte sameier fra og med 1.1.23.

Ombygging av avløpsanlegget for å gjøre det robust nok, ble noe mer komplisert og kostbart en antatt på grunn av feil med ventiler i fellesanlegget på sørengkaia. Dette blir nå adressert til utbygger og kommunen av styret i felles sameiet. Vi forsøker også å få disse ekstrakostnadene dekket av forsikringen vi har gjennom vår forretningsfører Usbl.

Styret har over tid vært opptatt av å minimere kostnadene for investeringer og drift, eksempelvis ved å konkurranseutsette større investeringer som utbyggingen av atriet, utvidelse av overvåkningssystemet og driften av grøntanlegget vårt. Styret har også bedt om tilbud på større driftsavtaler for å vurdere om eksisterende avtaler er konkurransedyktige – som f.eks. driften av varmeanlegget og sprinkleranlegget .

En av våre største utgiftsposter er Internett/TV. Vi har bedt om oppdatert tilbud fra Telenor samt fra Telia – og vi har nå konkludert med at Telenor er å foretrekke. Den nye avtalen vil gi oss mer fleksibilitet for valg med høyere internetthastighet og det antall TV-kanaler vi ønsker – til en vesentlig lavere pris enn vi har i dag. Den nye avtalen vil tre i kraft fra nyåret.

Styret har også en årlig gjennomgang av vaktmesteravtalen med Usbl i Bjørvika for å få en vurdering av om serviceintervaller kan reduseres eller eventuelt må økes for å  ha en forsvarlig drift av anleggene – så langt  har det kun vært mindre endringer som har blitt foretatt. Det kan nevnes at vi har optimalisert renhold slik at det kun vaskes 2 ganger ukentlig i de områdene som har direkte utgang til utendørs areal – men øvrig areal i sameiet vaskes 1 gang i uken.

Styret har denne høsten tatt en ny gjennomgang og utfordret de fleste større postene i sameiets driftsøkonomi med spesiell fokus på de avtalene (kostnads-postene) som er utsatt for høyere inflasjon enn det vi kunne forvente.

Vi har tatt initiativet til å samle innkjøp av drift og vedlikeholdstjenester på tvers av alle sameiene på Sørenga. Det forventes at det vil gi innsparinger som følge av at det blir større oppdrag for de leverandørene som får avtalene. Dette gjelder som for eksempel service på ventilasjonsanlegg med filterbytte, renhold og generelt forebyggende vedlikehold. Det samme med heiskontroll/vedlikehold samt boservice/vaktmestertjenester og så videre.

Dette initiativet støttes av alle sameiene på Sørenga samt Fellessameiet, der dette koordineres. Åge Haukaas og Jan Arve Haugan er Sameie 5’s representanter i dette initiativet. Vi har engasjert USBL til å støtte oss i det faglige arbeidet med å utarbeide tekniske krav, felles drift og vedlikeholdsstandarder og kontrakts-format. I løpet av vinteren vil vi gå ut i markedet og forespørre kvalifiserte leverandører og deretter velge den beste løsningen for sameiene. Overgangen fra dagens avtaler og dermed effekten av reduserte kostnader vil komme gradvis utover året. 

Vi har også bedt USBL støtte oss i en vurdering av fremtidige kostnader for vedlikehold av bygningsmassen slik at kostnadene for framtidige vedlikeholdsprosjekter kan minimeres ved f.eks. å bli satt opp i et felles program på sørengkaia slik at sameiene får samordnet vedlikeholdet i forhold når de ble bygget – for eksempel utskifting av vinduer, oppgradering av skallsikring og oppdatering av fjernvarme system (les; Istamålere) etc.

Jula nærmer seg med stormskritt

Da skal vi tradisjonen tro kose oss med god julemat. Denne maten kan gjerne være litt fettholdig og om restene av dette forsvinner ned i avløpssystemet kan det i verste fall tette til rørene. Kan nevnes at byggetrinn 6 måtte gjøre korrektive tiltak med spyling av rørene fra alle leilighetene – til en kostnad rundt 600.000. Dette er tiltak og kostnader vi alle ønsker å unngå – så la oss gjøre som dama i videoen; http://fettvett.no/ 

Styret vil avslutningsvis benytte anledningen til å reklamere for nettsiden og ressursen i Boligperm. Her kan dere logge dere inn og finne alle originale dokumenter om leiligheten; som for eksempel bruksanvisninger og FDV-informasjon, hvordan termostater og gulvvarme virker, beskrivelser av interiør, elektroinstallasjoner, rør, ventilasjon osv. Dere kan også gå inn på “oppdater min informasjon” og huke av for å få månedlig varsel på e-post fra huskelisten om periodisk vedlikehold. Linken finner dere også på hjemmesiden under Vedlikehold i Leilighet (Boligperm) 

Til slutt ønsker vi alle en riktig god og trygg julefeiring! 

Med vennlig hilsen
Styret