Nyhetsbrev fra styret september-oktober 2022

Servicebygg i næringslokalene

Fredag 30.09.2022 hadde vi et orienteringsmøte med Oslo kommune ved Bymiljøetatens representanter (BYM). Ombyggingen av underetasjen i byggetrinn 5 øker toalettkapasiteten fra 5 til 15 toaletter, og utvides med en personaldel for vektere og livreddere. Opprinnelig var dette planlagt ferdig i april 2022. Uenighet med utleier (Carucel Eiendom AS) om ansvar for ombyggingsdetaljer har ført til forsinkelser. Når arbeidene så startet igjen, ble det ytterligere forsinkelse på grunn av prosjekteringsutfordringer i lokalet pga. lav takhøyde.

Prosjektet er nå godt i gang. Akkurat nå jobbes det med avløpssystemet i gulvet – dette er dessverre støyende arbeid som innebærer pigging, saging av betong osv. Etter tilbakemelding fra naboer har det blitt vurdert lyddempende tiltak, men det er i praksis vanskelig å få gjort gode tiltak. Innredningen og oppbyggingen av lokalet begynner nå i høst. På møte den 30.9.22 påpekte vi også manglende kontroll på brannsystemet Det er ofte utkoblet brannsystem her i Sørenga 5 og vi ba om at det utpekes en ansvarlig person som kan ta kontroll over dette fram til ferdigstillelse. Vi presiserte på nytt et ønske om varsel før støyende arbeid og at det tas hensyn til hjemmekontor. Det ønskes generelt oftere og mer detaljert oppdatering av prosjektets nettside – info fra Oslobygg. De fleste beboere er fornøyd med løsningen som blir bygget, mange er ikke like fornøyd med forsinkelsen. BYM lover en tentativ ferdigstillelse innen jul 22.

Økning av kapasitet avløpsrøret for seksjon 126.

I forbindelse med ombyggingen av næringslokalene for å øke kapasiteten av publikums toaletter fra 5 til 15, har styret blitt enig med Carucel (eier av næringslokalene) om en økning av kapasiteten for felles avløpsrør fra pumpestasjonene for beboerne i seksjon 126 og Carucels nye pumpestasjon for publikumstoalettene – dette for å unngå mulige problemer ved økt belasting på avløpssystemet når publikums toalettene settes i drift. Oppgradering av avløpsrøret er planlagt gjennomført i god tid før publikums toalettene settes i drift.

Informasjon og fakturering fjernvarme

Styret jobber sammen med USBL og Ista for en forbedret ordning for informasjon og fakturering av fjernvarmen. Informasjon til styret er nå forbedret fra USBL og hver av sameierne kan også få informasjon om sitt forbruk fra Ista via istaonline.no. Ista arbeider også med en forbedret versjon av denne informasjonen slik at sameierne kan sammenligne sin månedlige a’konto innbetaling med forventet kostnad i henhold til sitt virkelige forbruk – ref. eksempel vist under. Styret har også bedt USBL/Ista undersøke muligheten for at hver enkelt sameier kan faktureres direkte for fjernvarmekostnadene hver måned – dvs. at sameierne ikke betaler a konto beløp som en del av felleskostnadene, men blir fakturert direkte for sitt forbruk.

Bruk av felles takterrasse

Det er veldig hyggelig at takterrassen blir brukt og i sommer har det vært mange samlinger på takterrassen. Det har stort sett gått fint med ved enkelte anledninger har det blitt observert for eksempel at takterrassen ikke ble rengjort etter bruken, at søplebøtter var fulle, gass til grill stå tomt, grill ble ikke rengjort og/eller at heisen og trappe oppganger var grisete. Støy fra terrassen har også vært et problem for noen av beboerne som bor i nærheten av takterrassen.

Styret vil derfor minne om reglene for bruk av takterrassen og ber om disse følges. Det kan ikke være meningen at sameiet skal betale for ekstra rengjøring for større fester og beboere skal heller ikke behøve å gjøre rent etter andre. De som har fest, må stå for evt. kostnader knyttet til ekstra opprydding eller ødeleggelser. De som griller må ta ansvar for å sjekke at det er gass ved grillen og bytte/levere tomme gassflasker (mot refusjon fra sameiet)

Styret har også tatt initiativ til å booke enkelte nøkkeldager som 17. mai for å sikre at takterrassen kan brukes av beboerne og vil prøve å arrangere hyggelige sammenkomster for beboerne.

Økonomi
Vi får kostnadsøkninger bl.a. i forbindelse med oppgradering av avløp i 2022 + annet diverse, så det går mot et underskudd i år. I tillegg vil kostnader fra leverandører (kommunale avgifter, serviceavtaler, etc.) øke på linje med annen inflasjons i samfunnet. Det kan potensielt også bli nødvendig med fremtidige investeringer (vedlikehold bygningsmasse, maling fellesområder, spyling rørsystem, etc.). Totalt sett må vi derfor øke felleskostnadene i 2023. Styret vil vurdere dette i forbindelse med budsjettprosessen denne høsten, og komme tilbake til hvor stor økningen blir.

Styret

4.10.22