Nyheter fra styret

Styret i Sørenga 5 har gjennomført et nytt kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarter. Vår hjertestarter er montert i inngangen i #126. Kurset ble holdt i Bystua tirsdag 20.10.20 kl. 18:00 til 21:00. Kursholder var Thomas Nordberg, han har mobil 932 86 989 (Nordvern.no). Opplegget var tilrettelagt av Røde Kors ved Jon Nerheim, mobil 905 17 871, jon@rodekorsforstehjelp.no. I hver oppgang har vi lagt ut noen brosjyrer fra Røde Kors, om hjertestarteren. Under ligger en oversikt over alle som vi nå oppfatter har tatt kurset og/eller har denne kompetansen.

I forbindelse med utgangen av 5-års garantitid for byggetrinn 5, har de fleste av sameierne fått svar fra Aker Eiendom. Det er svar som i liten grad møter forventningene vi bør ha til representant for selger; Sørenga Utbygging og hovedentreprenøren Veidekke. Formelt er det den enkelte sameier som har ansvaret for å følge opp respektive garantisaker. Styret har likevel valgt å fortsette engasjementet av Christian Weltz for å følge opp garantisakene i fellesområdene, samt bidra i teknisk oppfølging av garantisaker som er felles for mange av leilighetene.

Det er behov for mer konkret tilbakemelding fra selger. Dette er noen av punktene:

1. Vi trenger ansvarlig kontaktperson i Veidekke og frist for gjennomføring.

2. Det er ikke svart på alle punkter i rapportene. Eksempelvis er det forespurt om type sluk brukt på terrasser og balkonger, og henvist til Sintef Byggforsk sine byggdetaljer når det gjelder overløp fra disse. Dette er ikke kommentert fra Aker Eiendom.

3. Flere punkter er avvist med henvisning til vedlikehold. Da må det vises til hvor og når vedlikeholdsinstruks er levert.

4. Garantisaker er avvist, men det er ikke begrunnet (mangler henvisning og dokumentasjon).

5. Fellespunkter for alle leilighetene i rapportene bør håndteres under ett, og viktigst er baderomkabinene.

Sørenga 5 ønsker en dialog med utbygger om punktene og vil be om et snarlig møte med Aker Eiendom og Sørenga Utbygging for å gjennomgå videre oppfølging.

Hav Eiendom ved utviklingsdirektør Liz-Heidi Leonardsen tok på nytt initiativ til et orienteringsmøte om planene for utbygging av Grønlia. Sameiene på Sørenga ved styreledere deltok på Teams og vi fikk oversendt en kopi av de bildene som ble vist i Teamsmøtet.

Utbyggingsplanen har nå vært på høring og det er satt i gang en behandling i Oslo kommune ved Plan og Bygnings-etaten.

Her har den fått saks-nummer: 202009402 som også kan åpnes med denne linken: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202009402

• Plan- og bygningsetaten behandler nå planinitiativet.

• Saken skal opp i kommunens planforum (intern avklaring) onsdag 11. november.

• Etter dette blir det oppstartsmøte der premissene og prosessen i planarbeidet avklares.

• Fram til nå har blant annet Byantikvaren og Bymiljøetaten kommet med sine foreløpige kommentarer:

• Byantikvaren er spesielt opptatt av planens påvirkning på Middelalderparken. De er skeptisk til broforbindelse mellom Sørenga og Grønlikaia.

• Bymiljøetaten er positive til flytting av Havnepromenaden. Problematikken med et nytt snømottak må̊ løses tidlig i planarbeidet.

Styrelederne fortsatte ca. 30 minutter etter at Hav Eiendom logget ut av Teams. Hovedtema var informasjonen om at Kiel- og Københavnfergenes rute kunne komme til å gå mellom Sørenga og Hovedøya dersom «vestkanten» vinner fram med sin kampanje om å omregulere Filipstad og Hjortnæskaia. Dette bildet ble lagt fram som skisse for det forslaget som arkitekt Nils Torp har laget for Hjortnæskaia og Frognerkilen:

Arbeidsgruppa for Sørenga-utstikkeren vil nå sette seg inn i saken slik at vi blir en stemme i dialogen med kommunen.

Denne skissen ble vist som underlag for informasjonen om forventet økning av trafikken på Oslo havn:

Videre ble det diskutert om potensialet og sannsynligheten for småbåthavn, men her virker det som om de fleste av oss mangler god innsikt i status og prosess videre. Dette vil Interimsstyret for Fellesområdet på Sørenga følge opp.

Vi merket oss også at arbeidsgruppen for Sørengautstikkeren bør undersøke mer om det kollektivtilbudet som er under planlegging som del av reguleringen her ute.

# DELTAKERE HJERTESTARTER:

1 Åge Haukaas

2 Kevin Wright

3 Jan Haugan

4 Nina Figenschow

5 Vanessa Pina

6 Per Magne Jensen

7 Kirsti Dolva

8 Christopher Ludt Parmo

9 Anita Ranheim

10 Helge Ranheim

11 Kjell Størseth

12 Rune Eliassen

13 Arve Figenschow

14 Linn Hege Lyngby Eliassen

15 Randi Bretteville

16 Gorm Bretteville

17 Paul Myrvang

18 Heidi Lampe Fuglum