Nyhetsbrev fra styret november 2021

Oslo kommune har gjennomført en utredning om plassering av framtidige terminaler for utenriksfergene i Oslo. Denne utredningen er nå lagt ut til offentlig ettersyn – sak 202017040-45. Styret i sameie 5 på Sørenga diskuterte saken i møte onsdag 27.10.21. og i dette nyhetsbrevet redegjøres det kort for bakgrunn, status og videre arbeide. Høringsfristen er satt til 15.11.21.

Først litt bakgrunn. I forbindelse med bystyrets behandling av områdereguleringen for Filipstad i juni 2020, bestilte bystyret en ny utredning om alternative plasseringer av utenriksfergene. Bystyrets vedtak vil bli en premiss for Fjordbyens videre utvikling. Utenriksfergene er i dag plasser på Hjortnes og på Vippetangen, mens Sydhavna (inkludert Kongshavn) er forbeholdt godstrafikk og annen havnerelatert virksomhet. Color Line opererer fra Hjortnes på strekningen Oslo – Kiel, mens DFDS operer på Vippetangen med strekningen Oslo – København via Frederikshavn.

Det er satt følgende delmål for arbeidet med å utrede utenriksfergestrukturen i Oslo:

1. Oslo skal være anløpshavn for utenriksferger

2. Fjordbyen skal utvikles

3. Redusere utslipp og øke naturmangfoldet

4. Mer gods fra vei til sjø

5. Økonomisk bærekraftig.

Status er at rapporten kommer ikke med noen konklusjon eller anbefaling, men Alternativ 3; en samlet terminal ved Kongshavn kommer best ut av til sammen fem alternativer. Kort oppsummert dekker dette: Det er skissert to løsninger for en samlet løsning ved Kongshavn, en med sagtannløsning og ett alternativ med en pir. Løsning med pir er mest fleksibel.

· Alternativet krever regulering av ny farled.

· Alternativet legger til rette for den beste løsningen for terminaldrift på lang sikt, ifølge utredningen.

· Alternativet har god tilgjengelighet til hovedveinettet, godt kollektivtilbud, men gangavstand til Oslo sentrum vil oppleves lang.

 · Alternativet gir mulighet for god samdrift mellom fergeterminal og annen havnedrift.

Det er behov for endringer i sjøtrafikkforskriften og farledene i området for å få etablert en terminal på Kongshavn. Det er tenkt at fartøyene (det antas at både Color Line og DFDS vil operere med store fartøy dvs ca 250 m lange og opp til 35 m bredde) kan ankomme fra nord (mellom Sørenga og Hovedøya) og fortsette videre ut mot sørvest gjennom Bleikøysundet. Eventuelt at både ankomst og avganger gjennomføres fra sørvest.

Foreløpig så har alle sameiene her ute på Sørenga tatt opp dette i sine respektive styremøter og nå vil samarbeidsutvalget ta initiativ til møter med DNT, Hav Eiendom og Bydelsutvalget for Gamle Oslo. Planen er å gjennomføre et samordningsmøte med alle styrelederne mandag 8.11.21. Innledningsvis så er det naturligvis klart at vi negative til denne løsningen. Et viktig element i Fjordbyen er å knytte byen og fjorden sammen. Dette er så absolutt situasjonen i havnebassenget mellom Langkaia/Vippetangen, Sørenga, og Hovedøya. Det kryr av badende på og langs strendene og på lengre svømmeturer, av småbåter, kajakker, SUP og andre brett – hele Oslo har tatt Fjordbyen i bruk. Det er viktig at nettopp denne delen av Oslo fortsatt kan være et havnebasseng med allsidig bruk gjennom hele dagen og hele året. Vi forstår samtidig ønsket om å samle fergene ved én terminal – selv om det nå er to fergeselskaper og ikke tre. Og vi har respekt for ambisjonen om å utvikle også andre deler av havneområdet til boområder (Filipstad) og mer allmennyttige formål (Vippetangen). Men det må ikke føre til at miljøet forringes der Fjordbyen er realisert, og hvor vi gleder oss til nye naboer de kommende årene, med utbyggingen av Grønlia.

Men dersom kommunen likevel kommer fram til at man skal samle utenriksfergene på Kongshavn så må det legges til rette for en innseiling fra sørøst i samordning med godsterminalen på Sjursøya. Rapporten har beskrevet mulighet for en «rundreise-løsning» ved at fergene ikke snur, men på vei til kai kjører nord for Hovedøya og på vei fra kai kjører mellom Rambergøya og Langøyene – eller motsatt. Denne løsningen er nevnt å være tidseffektiv, men den representerer en ekstra og unødig belastning på havnebassenget Hovedøya – Vippetangen – Sørenga – Grønli. Det må være mulig å få til en farled og en kai-løsning slik at all fergetrafikk bruker farleden i sør (eller mellom Langøyene og Rambergøya). En løsning som etter vår foreløpige vurdering vil ha minst konsekvenser for oss som bor her på Sørenga.

Vi vil også foreslå at det også stilles krav til all havnetrafikk med større skip, inkl. ferger og cruisefartøy, at disse som et minimum har utslippsfri manøvrering i havneområdet, og at de ved landligge skal være tilkoblet landstrøm.

Styret har videre fulgt opp BYM’s planer om å bygge serviceanlegg i underetasjen i her i sameie 5. Sak 2020114879-7. Plan og bygg har gitt rammetillatelse, men det er Oslo Vann og Avløp har bedt Sameie 5 Næring (dvs. Carucel Eiendom) om å vurdere kapasitet og robusthet av avløpsanlegget inne i og ut av vårt bygg. Vi følger opp våre innsigelser for å sikre at en utbygging sprenger kloakkanlegget vi har i bygget og ut vi fellesledningen inn til Oslo Vann og Avløp.

Styret er oppmerksom på at endel av våre ytterdører av og til henger seg opp og at vi blir låst ute. Vi jobber med saken sammen med Nordic Security for å bedre stabiliteten på dørsystemet og dørpumpene.

Interimsstyret for driftssameiet for fellesanlegget mellom byggetrinnene er nå i en prosess med Sørenga Utvikling KS (SU) om overtakelse av fellesområdene; dvs. tverrslagene mellom blokkene og parkarealene utenfor bygg 3, 4 og 6 (parkarealene utenfor bygg 3 og 4 inngår også i sameienes fellesområder), men Oslo Kommune har bruksrett til disse arealene så lenge barnehagene drives. Målsettingen er en overtakelse i løpet av November – men det gjenstår fremdeles overlevering av dokumentasjon fra SU, samt en gjennomgang av infrastruktur for å forsikre oss at alt er i orden før vi overtar. Ved overtakelse av fellesområdene vil vi også inngå en driftsavtale for vedlikehold – vi vil komme tilbake til kostnader og fordelingen mellom sameiene for driften av fellesområdene når vi har etablert vedtekter for fellessameiet.