Nyhetsbrev fra styret juni 2021

Det nye styret 

Det nye styret hadde et konstituerende møte den 27. mai. Her ble blant annet hovedansvarsområder ble fordelt:  

 • Vedlikehold, reparasjon og reklamasjon:  

Åge Haukaas (nestleder) og Tetiana Koval (styremedlem) 

 • Oppgradering, fellesområder og renhold:  

Linn-Hege Lyngby Eliassen (sekretær) og Randi Bretteville (vara) 

 • Økonomi, kommunikasjon og fellesarrangement:  

Paul Myrvang (kasserer) og Lars Loraas (vara) 

Styreleder er Jan Arve Haugan.  

Vedlagt ligger en nærmere illustrasjon av organiseringen av styret, valg- og kontrollkomité, samt en presentasjon av de ulike medlemmene. 

Styret tar fortsatt sikte på å informere gjennom tre ulike hovedkanaler: Sameiets hjemmesideUSBL-portalen og facebooksiden til BT5. Vi sender også ut e-post og sms ved behov. 

Foreløpig har vi vurdert følgende prioriteringsområder for det kommende året: 

 • Atriet – Prosjekt – beplantning – grønt gruppe 
 • Garantisaker – SU/AE/Veidekke – Kapasitet avløp 
 • Sanitæranlegg i U1 – BYM og Carucel Eiendom 
 • Innglassing 
 • Sørenga Felles og Interimsstyret 
 • Dialog – sameiere – felleskap 
 • Energi-optimalisering 
 • Felleskostnader – kritisk gjennomgang 
 • Sosiale samlinger 
 • Badstue eller bordtennis? 


Vi tar selvsagt også imot innspill fra beboerne. Dere kan ta kontakt med styret via e-post: styret@sorenga.com. Vi har stort sett styremøter siste onsdag hver måned. 

Status for oppgradering av atriet 

Anleggsarbeidet i atriet er snart ferdig. Det har imidlertid tatt noe lenger tid enn planlagt, da problemer med innreise for arbeiderne fra Polen førte til en forsinket oppstart med tilpassingen av marktegl-belegget. Vanskeligheter med å få inn fagarbeidere fra utlandet har som kjent vært et generelt problem for flere bransjer i disse tider. Entreprenørens anslag er nå at de vil være ferdig med steinarbeidene i løpet av neste uke (uke 23). Steinarbeidene vil da også inkludere arbeid med relokering av et sykkelstativ ved inngang 132, da sykkelparkering der ville komme i konflikt med gangbanen hvor det har blitt lagt varmekabler. Vi får også montert et eget sluk under tak litt øst for inngang 132 og ved vannuttaket slik at vi får muligheter for å vaske sykler o.l. 

Braathen vil til slutt gå over marktegl-belegget med en «hoppetusse» for å få bort små ujevnheter og også gjøre linjeavretting samt resette en del marktegl hvor det er nødvendig, så vi får dette så pent som mulig. 

Så snart steinarbeidene er ferdig vil de starte arbeidet med å fylle kassene med jord. Vi gleder oss til plantingen kan starte og planter er selvsagt bestilt, men som nevnt over så er tilgangen på fagarbeidere i de forskjellige leddene nå en usikkerhet mht. leveransene også for plantene – dvs. at det kan bli noe senere enn slutten av juni før det blir grønt rundt oss. 

Legging av heller er godt i gang og dette arbeidet forventes også å være sluttført i løpet av neste uke. Inntrykket er at dette ser meget bra ut. Det vil imidlertid være nødvendig å heve døra inn til DNTs Bystua før det legges heller her. Entreprenøren jobber med å få et firma til å gjøre denne jobben – men igjen er det mangel på fagfolk som begrenser fremdriften. 

Som dere skjønner er det en del utfordringer mht. tilgang på fagarbeidere, men det har tross alt gått ganske smidig og vi får smøre oss med litt tålmodighet og se frem til at det snart blir frodig og grønt rundt oss.  

Oppdatering om status for sommersesongen på Sørenga 

Vi har en felles målsetting med de andre sameiene om å begrense det kaoset vi tidvis har opplevd på fine sommerdager på Sørenga. Siden juni i 2020 har vi hatt en liten arbeidsgruppe som har holdt dialogen med Bymiljøetaten, Politiet, og Carucel Eiendom samt iverksatt økt bomiljøtjeneste fra Securitas. Vi har stort sett hatt en god og åpen dialog, men det betyr ikke at vi er fornøyde med situasjonen.  

Hovedproblemet slik vi vurderer det er at Bymiljøetaten og Carucel Eiendom ikke er kommet til enighet om hvordan de skal kunne utvikle et permanent sanitæranlegg her ute for gjestene på sjøbadet. De er heller ikke enige om en midlertidig ordning slik det har være ordnet de siste årene. Vi oppfatter at det er juridiske og kommersielle prinsipper som står imot hverandre. I skrivende stund så har vi dessverre kun signaler på at det er en løsning på gang, men ikke noe som bekrefter dette. Det betyr at betyr fortsatt risiko for lange dokøer og for at våre vegger og busker brukes som urinal. 

Et annet problem vi har tatt opp er villparkering av el-sparkesykler. Nå ryddes det ganske ofte, men det er fortsatt et problem og vi ser at denne bransjen strever med å finne løsninger sammen med kommunen. 

Trafikken av biler og motorsykler er også tema for dialogen med BYM og politiet. Relativt hyppig besøk og bøtelegging er deres løsning så langt. De vurderer om det kan reguleres begrensninger på tilgang, men det er ikke lett å få til med sjøbad og restauranter etc. 

Sist, men ikke minst så har politiets forbyggende virksomhet en økt oppfølging av diverse grupper som driver med kriminelle aktiviteter som for eksempel narkotikaomsetning. 
 

Status sykkelrom 

Sameiet har gjennomført en opprydding i sykkelrommene, og fjernet 15 ødelagte og eierløse sykler. Det gjenstår å fjerne 4 sykler som er låst, og disse vil bli fjernet i løpet av uke 23. Syklene som nå er fjernet, blir oppbevart til over sommeren. De som savner syklene sine kan kontakte Paul Myrvang på 92016664 for å få disse tilbake. Sykler som fortsatt ikke har blitt avhentet 1. august doneres til veldedig formål.