Nyhetsbrev oktober 2020

Røde Kors v/Thomas Norberg gjennomfører nytt førstehjelpskurs med opplæring i bruk av hjertestarter for sameierne den 20. oktober kl. 18:00  – 21:00 i Bystua hos DNT ved inngang #126. Se eget oppslag. På grunn av plass begrensninger innenfor gjeldende reguleringer så er det kun plass til 10 personer. Derfor blir det påmelding etter «først til mølla»-prinsippet.

Påmelding til styret@sorenga.com innen nå fredag førstkommende kokken 16:00.

For å bedre driftssikkerheten av de tekniske anleggene jobber styret med å videreutvikle dagens vaktmestertjeneste. Vi har nå inngått en avtale med USBL hvor de har inspeksjon av de tekniske installasjonene (vann, varme, kloakk, heis, etc.) og en døgnkontinuerlig tjeneste hvor vi kan ringe en vakttelefon når problemer oppstår. Det er også lagt opp til alarmoverføring fra de tekniske installasjonene til en sentral som USBL benytter. Vi jobber med å få dette mest mulig effektivt og operativt. Dette vi gi mulighet for USBLs vaktmestertjeneste å overvåke de tekniske anleggene døgnkontinuerlig og ved en eventuell alarm kunne iverksette korrektive tiltak.

Styret har besluttet å øke antall kameraer i vårt overvåkningsanlegg – dette for å dekke områder som tidligere har vært blindsoner. Det gjelder utvendig for inngangen fra tunnelen ved DNT, utvendig for inngangen til kajakkrommet, innvendig ved innkjørselen til garasjen og utvendig for å dekke området fra utgangen av tunnelen ved DNT og opp til atriet.

Styret vil videre orientere om at Plan- og bygningsetatens vedtak om avslag på søknad om etablering av midlertidig masseterminal på Grønlia er påklaget av ansvarlig søker Norconsult AS. Styret fikk kommentere klagen før de fattet et vedtak. Plan- og bygningsetaten har nå anbefalt Byrådsavdeling for byutvikling å fatte følgende vedtak: ”Byutviklingsutvalget finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak om i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, å ikke gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder § 2 om arealformål og § 10.2 bokstav c) om krav til detaljreguleringsplan (bebyggelsesplan), i forbindelse med søknad om midlertidig masseterminal på Grønlia. Klagen fra ansvarlig søker Norconsult AS anbefales ikke tatt til følge. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.”

Vi venter i spenning.

I juni hadde styret et møte med Bymiljøetaten (BYM) og vi har nå mottatt en statusrapport fra dem angående sjøbadet. Her er en kort oppsummering av rapporten:

  • BYM har hatt dialog med Carucel Eiendom ang. leie av lokaler til servicefunksjoner, men den har foreløpig ikke ført til noen avklaring. Den videre fremdriften av oppføring av et servicebygg i friområdet er derfor foreløpig satt i bero i påvente av en avklaring om eventuell leie. Hvis BYM ikke mottar en tilbakemelding fra CE innen overskuelig fremtid vil de gå videre med det planlagte servicebygget gjennom at det sendes ut nabovarsler og deretter en rammesøknad til PBE.
  • Fylkesmannen i Oslo og Viken har behandlet og avslått klagen på det planlagte livreddertårnet, noe som innebærer at dette vil bli etablert som planlagt. Høyden på livreddertårnet redusert med 45-50 cm (sammenliknet med opprinnelig prosjektert løsning) etter at søknaden til Plan- og bygningsetaten ble sendt inn.
  • Den planlagte lukkingen av HC-bassenget er nå igangsatt. Det forventes en ferdigstilling av lukking av bassenget og oppføring av livreddertårn innen utgangen av november.

I forrige nyhetsbrev informerte styret om at vi var i dialog med Trifolia angående oppgradering av atriet. Detaljeringen av dette pågår og styret vil komme tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt.

Med hilsen fra Styret i BT5