Viktig HMS-informasjon til beboere! (helse, miljø og sikkerhet)

Sameie 5 på Sørenga ønsker å skape et trivelig og trygt bomiljø for alle. Sammen skal vi ta vare på
både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og
utstyr, fellesareal og uteområder. Det finnes en del lovverk vi som boligselskap må følge. Blant annet
lov om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og
utstyr. Lovverket stiller krav både til boligselskapet ved styret og til den enkelte beboer. Styret har valgt
å bruke USBL’s system «Bevar HMS» og det gis en orientering om HMS-status i styrets rapport til
årsmøtet. Det er også styrets oppgave å orientere sameierne om deres individuelle ansvar. Dette
notatet er ment som en påminnelse om dette.

Beboers ansvar

 • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget. 
 • Montere og bruke elektrisk utstyr i henhold til bruksanvisninger.
 • Kontrollere at brannverntiltak i leiligheten er i orden og evt. melde i fra til boligselskapet ved
 • mangler.
 • Sikre forsvarlig utført arbeid ved reparasjoner og andre endringer i leiligheten.
 • Melde i fra til styret ved feil eller mangler som kan gå utover naboer eller som skal følges opp
 • av boligselskapet.

Boligselskapets ansvar (styret)

 • Etablere og utøve nødvendig internkontroll (egenkontroll).
 • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av fellesarealer og fellesområder. (Sprinkleranlegget
 • har nå en egen serviceavtale med Østlandske VVS og alle håndslukkere i fellesarealene
 • vedlikeholdes av USBL-Boservice)
 • Følge opp feil og mangler som rapporteres inn.
 • Informere beboerne om deres plikter innen HMS-arbeidet.

For å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. er beboerne
pliktige til å føre tilsyn i egen leilighet. Derfor har boligselskapet som en del av sin intern-kontroll
utarbeidet et informasjonsskriv med en sjekkliste (se vedlagte skjerma) som bør gjennomgås, fylles ut
og signeres før det sendes tilbake til styrets e-postkonto: styret@sorenga.com
Vennligst merk e-posten: HMS 2021 – leilighet nr: xxx
Fint om dette kan utføres innen utgangen av mai 2021.
Husk å gjøre deg kjent med branninstruks som er slått opp i alle oppganger. Her står viktig
informasjon om hvorledes en bør gå frem dersom en oppdager en brann.
Møtepunktet i tilfelle evakuering er ved innkjøringen til garasjeanlegget her ute. (Garasje Syd)
Den enkelte beboer har selv ansvar for å forsikre sine egne eiendeler (innboforsikring).

Et trygt og godt miljø er et felles ansvar!
 
Med vennlig hilsen styret i sameie 5 på Sørenga

Sameie 5 på Sørenga


Jan Arve Haugan

HMS-SJEKKLISTE – LEILIGHET

Dato: _________________​Leilighet nr.: ___________

Signatur beboer: ____________________________________

Sett kryss (X) i rubrikken for svar på spørsmål.

NrSpørsmålJANEI
1Er rømningsveier (vinduer og dører) i orden og lett å komme til. Gjennomgå rømningsveier og hvordan en bør opptre ved brann med alle i husstanden, spesielt barna. Informere alle om møtepunkt ved evakuering.
2Er røykvarslere i orden (testes) og er batteri skiftet (en gang pr år)? Røykvarslere bør testes jevnlig, og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Røykvarslere skal ikke være eldre enn 10 år. Husk å skifte batteri jevnlig. I større boliger bør det vurderes flere røykvarslere. Lyden fra en røykvarsler skal høres tydelig på soverom med lukket dør. 
3Er brannslokkingsutstyret i orden? Håndslokkerapparat: Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Pulverapparat vendes for å hindre at pulveret klumper seg.  (Gjerne samtidig med at man skifter batteri i røykvarslerne)
4Er sikringsskapet i orden – ingen varmgang? Alt som ikke trenger å være i sikringsskapet ryddes vekk. Sjekk om kursene er tydelig merket. Er det en sikring som går ofte, eller er veldig varm, må dette kontrolleres av elektriker. Det er veldig greit å ha en lommelykt stående i skapet. 
5Er elektrisk utstyr som ledninger, stikkontakter, støpsler, lamper m.m. i orden? Ser du svimerker er dette et alvorlig faresignal. Bruk ikke for sterke lyspærer. Ovner må ikke tildekkes eller komme nær brennbart materiale som gardiner og møbler. Vifteovn og løse lamper må aldri benyttes på barnerom. Se opp for løse og varme stikkontakter og støpsler, sprukne ledninger og unngå i størst mulig grad bruk av skjøteledninger.  
6Skrur du av elektriske apparater av på forsvarlig måte etter bruk? Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel slås alltid av når du forlater boligen. Rengjør lofilteret etter bruk av tørketrommelen. Dersom vaskemaskin/tørketrommel må benyttes mens du sover, plasser en røykvarsler slik at den gir tidlig varsel om røyk/brann (røykvarsler plasseres ikke så nære at damp aktiverer røykvarsler. Ha slokkemiddel og lommelykt mellom soverom og maskin). Hvis du ikke har montert timer (tidsur), trekk ut støpsel til utstyr med termostat som kaffetrakter, vannkoker, krølltang m.m. Ikke trekk i ledningen!
7Sjekk av komfyrvakt? Vurder behov om det ikke er montert. Tørrkoking er en hyppig brannårsak. Har du lett for å glemme å skru av kokeplaten, finnes det utkoplingsutstyr som bryter strømmen etter en viss tid. For eldre og funksjonshemmede kan hjelpemiddelsentralen i kommunen gi nærmere informasjon. Kravet til komfyrvakt kom i 2010 for alle nye boliger. Se www.sikkerhverdag.no for mer informasjon. Det er også viktig å regelmessig rengjøre avtrekksvifta over/ved komfyren. Fettet som samler seg i filteret kan lett ta fyr ved overoppheting.
8Har du kontrollert våtrom (bad, kjøkken) for mulig vannlekkasje? Vannslanger og avløpsledninger til oppvaskmaskin bør skiftes dersom de er eldre enn 10 år. Sjekk for lekkasjer bak/under oppvaskmaskin, vaskemaskin, varmtvannsbereder og vask(vannlås) på kjøkken og bad. Kontroller at avløp fra vaskemaskin og oppvaskmaskin er godt festet. Rens sluk i gulv minst 1-2 ganger for året (avhengig av bruk).